Strona informacyjna
Rady Osiedla Żerniki
Podsumowanie rocznej działalności
Rady Osiedla Żerniki za 2018 rok.


            Tak jak w roku ubiegłym, Rada Osiedla działała w niezmienionym składzie
            (patrz:
Podsumowanie rocznej działalności Rady Osiedla Żerniki za 2017 rok).

            W roku 2018, jako Rada Osiedla, zajmowaliśmy się między innymi następującymi sprawami:

20.01.2018 r. skierowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) w Gliwicach z prośbą o inwentaryzację i uzupełnienie ulicowskazów na terenie Żernik. Z naszych obserwacji wynikało, że w niektórych miejscach naszej Dzielnicy brak jest tablic informujących o nazwach ulic, co utrudnia dotarcie osobom spoza Żernik pod pożądany adres. Ponadto ulicowskazy są niejednolite, znacznie odbiegają od przyjętego aktualnie wzorca tablicy informującej o nazwie ulicy.
30.01.2018 r. z ZDM zyskaliśmy informację, że ulicowskazy będą sukcesywnie wymienione na nowe.
07.04.2018 r. do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach (MZUK) skierowaliśmy pismo z prośbą o nasadzenie brakujących drzew przy ul. Warmińskiej, gdyż w wyniku wpływu czynników atmosferycznych i działań ludzkich (sypanie solą w okresie zimowym dla usunięcia śniegu i lodu) kilka drzew uschło i zostały usunięte.
13.04.2018 r.  MZUK sprawę nasadzenia drzew przekazał  do ZDM, a ten w dniu:
25.04.2018 r. pismem poinformował, że drzewa zostaną nasadzone jesienią tego roku, rzeczywiście jesienią drzewostan ulicy Warmińskiej został uzupełniony o nowe drzewka.
16.05.2018 r. skierowaliśmy pismo do ZDM z prośbą o usunięcie dziur w nawierzchni ul. Żernickiej i Szymanowskiego, a już
31.05.2018 r. dZarządu Dróg Miejskich skierowaliśmy podziękowanie za bardzo sprawne usunięcie dziur i położenie nowej nawierzchni na ul. Szymanowskiego!
16.05.2018 r. do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (WPGiUK) skierowaliśmy pismo z prośbą o "przywrócenie" kosza na śmieci, który dziwnym trafem wywędrował z miejsca, w którym został ustawiony i znalazł się w odległości kilkuset metrów dalej oraz o uprzątnięcie beczek po smole z ul. Granicznej. Z pisma datowanego na
01.06.2018 r. WPGiUK poinformował nas, że kubeł na śmieci wrócił na swoje miejsce, natomiast uprzątnięcie beczek po smole jest w gestii Nadleśnictwa Brynek.
24.05.2018 r. do ZDM zwróciliśmy się z prośbą o ponowne ustawienie przewróconego przez chuliganów ulicowskazu wskazującego wjazd w ulicę Kuźnicką.
05.06.2018 r. ZDM poinformował, że ulicowskaz zostanie ponownie ustawiony na swoim miejscu, jak się okazało po czasie, ulicowskaz całkowicie zniknął z ciągu ulicy Żernickiej.
27.05.2018 r. do ZDM zwróciliśmy się z prośbą o zmianę oznakowania skrzyżowania ulic: Legnickiej, Stepowej i Wigilijnej, gdyż dotychczasowe oznakowanie było niejednoznaczne i wielu kierowców, szczególnie spoza Żernik, nie wiedziało jak się zachować, kto ma pierwszeństwo przejazdu.
20.06.2018 r. dostaliśmy informację, że będzie zmiana oznakowania po dokonaniu ustaleń z Policją.
03.06.2018 r. do ZDM skierowane została prośba o dokonanie lustracji i rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu Graniczna, Rogozińskiego. Dokładnie po miesiącu, bo
03.07.2018 r. poinformowano nas, że jest wstępna zgoda na zmianę organizacji ruchu w rejonie tego skrzyżowania a prace trwają.
29.06.2018 r. do ZDM skierowaliśmy prośbę o wymalowanie pasów rozdzielających jezdnię na ul. Szymanowskiego, a
13.07.2018 r. otrzymaliśmy informację, że oznakowanie poziome w postaci pasów rozdzielających jezdnię zostało wymalowane.
08.07.2018 r. do MZUK skierowaliśmy prośbę o zgodę na ustawienie ławki przy ul. Żernickiej.
18.07.2018 r. z MZUK nadeszła odpowiedź o wyrażonej zgodzie na montaż ławki, ławka pozyskana od Sponsora, została przez nas zainstalowana w dniu 11 sierpnia, co ilustruje zdjęcie wykonane tuż po jej zainstalowaniu.
14.07.2018 r. do WPGiUK skierowaliśmy prośbę o ustawienie ławki przy ul. Kurpiowskiej
06.09.2018 r.  z WPGiUK otrzymaliśmy informację, że ławki w tym miejscu, niestety, nie będzie!
09.09.2018 r. do Biura Prezydenta Miasta skierowaliśmy prośbę o uporządkowanie drzewostanu przy ulicach Żernik , już
27.09.2018 r. z ZDM nadeszła odpowiedź, że zieleń ma być uporządkowana do 12 października br.
13.09.2018 r. wystosowaliśmy odpowiedź do WPGiUK w sprawie z dnia 14.07.2018r. dotyczącej ustawienia ławki na ulicy Kurpiowskiej,  wybraliśmy nową lokalizację ławki - ma się ona znaleźć w okolicy sklepu NETTO.
27.09.2018 r. Nadeszła informacja poprzez e-mail, że montaż ławki przy Netto zaplanowano na rok 2019.
04.10.2018 r. z ZDM nadeszła informacja o rozpoczęciu prac przy montażu sygnalizacji świetlnej na ul. Tarnogórskiej.
Dla przypomnienia: pr
ośba o montaż świateł została, w dniu 08.09.2013 r., skierowana do Prezydenta Miasta Gliwice Pana Zygmunta Frankiewicza, przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Żerniki", które od lat postulowało budowę świateł drogowych w tym miejscu.
28.10.2018 r. do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego skierowaliśmy pismo z prośbą o materiały z WFOŚiGW w Katowicach, dotyczące programu "czyste powietrze".
13.11.2018 r. nadeszła informacja od Z-cy Prezydenta Miasta Pana Adama Neumanna o wdrożeniu programu rządowego "czyste powietrze" w Gliwicach i terminie szkolenia z tej tematyki.
04.11.2018 r. do ZDM skierowaliśmy prośbę o przeniesienie niewidocznych znaków drogowych, przed skrzyżowaniem ulic: Legnickiej, Stepowej i Wigilijnej
20.11.2018 r. Znaki zostały przeniesione i są teraz bardzo dobrze widoczne!
19.11.2018 r. Prośba do MZUK o ustawienie dodatkowych koszy na śmieci na trasach spacerowych i rowerowych
05.12.2018 r. z pisma WPGiUK wynika, że kosze na trasach spacerowych i rowerowych zostaną ustawione na wiosnę 2019 roku.
02.12.2018 r. Zespół Antysmogowy przy Radzie Osiedla zwrócił się do Z-cy Prezydenta Miasta Pana Adama Neumanna w sprawie dotyczącej wycinki lasu pomiędzy Żernikami a Autostradą A1, prosiliśmy o ochronę tego lasu przed dalszą wycinką drzew poprzez utworzenie w tym miejscu Miejskiego Parku Leśnego. W odpowiedzi, która nadeszła
28.12.2018 r. uzyskaliśmy informację, że las jest własnością Skarbu Państwa, a nadzór nad nim sprawuje Minister Środowiska i Miasto nie może na tym terenie utworzyć Miejskiego Parku Leśnego! Dzień wcześniej, bo
27.12.2018 r. przez Z-cę Prezydenta Miasta zostało skierowane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dotyczące prawdopodobnego przekroczenia norm hałasu na terenie przyległym do lasu, z sugestią dokonania ponownych pomiarów i przekazaniem ich wyników do Urzędu Miasta, gdyż przekroczenie poziomu hałasu jest niezgodne z przepisami art. 174 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, dotyczącej ochrony środowiska.
21.12.2018 r. na ten dzień datowane jest pismo Sekretarza Miasta Pana Andrzeja Karasińskiego, informujące o terminie wyborów do Rad Osiedlowych. Wybory odbędą się 07.04.2019 r., a termin zgłaszania kandydatów do rad osiedli upływa z dniem 1 lutego 2019 roku.


Budżet Obywatelski

W 2018 roku Rada Osiedla kontynuowała propagowanie idei Budżetu Obywatelskiego - sprawy związane z Budżetem Obywatelskim były szeroko omawiane na stronie internetowej Osiedla oraz w Biuletynach Rady Osiedla.
W tym roku zgłoszone zostały 3 wnioski, w tym 2 przez Mieszkańców naszego Osiedla i 1 wniosek Rady Osiedla:


        1. Strefa aktywnej rekreacji - element Żernickiej Trasy Rekreacyjno-Sportowej - zadanie uzyskało 317 głosów.
        2. Wykonanie chodnika przy ul. Śniadeckich - zadanie uzyskało 56 głosów.
        3. Aktywizacja młodzieży - II edycja - zadanie uzyskało 3 głosy.
       To co nie udało się zrealizować w ubiegłym roku, czyli budowa Skateparku, który nie zyskał uznania Komisji weryfikacyjnej, a był on także elementem Żernickiej Trasy Rekreacyjno-Sportowej i pozwalał w bezpieczny sposób na korzystanie z trasy do jazdy na rowerach, wrotkach i rolkach, to udało się w tym roku! Nasza młodzież i dzieci zyskają w połowie 2019 roku doskonałe miejsce do jazdy na rolkach i wrotkach, a ich rodzice bądź opiekunowie, w tym czasie mogą usiąść na ławeczce, poczytać książkę lub prasę, popracować na laptopie lub smartfonie, albo porozmawiać z kimś przez telefon. Strefa aktywnej rekreacji zlokalizowana byłaby przy ul. Żernickiej, pomiędzy terenem kościelnym
a boiskiem piłkarskim. Składałaby się ze Strefy wypoczynku, z ławeczkami i elementami placu zabaw, toru dla rolkarzy, proponujemy także budowę górki dla saneczkarzy lub młodszych narciarzy. W ten sposób ten teren byłby wykorzystywany do celów rekreacyjno-sportowych zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Aby ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się z miejsca na miejsce i lepiej skomunikować gliwickie Osiedla, szczególnie te pobliskie, proponujemy utworzenie  Stacji Gliwickich Rowerów Miejskich.
W tym roku pula pieniędzy przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego w Żernikach wynosiła 187.246 ,- zł.
Jeśli taka będzie wola Mieszkańców, Strefa aktywnej rekreacji, w następnych latach, może być poszerzana o kolejne elementy składowe.
        W okresie poprzedzającym głosowanie przeprowadziliśmy szeroką akcję informacyjno-propagandową, zachęcaliśmy do głosowania wszelkimi możliwymi sposobami, nie wyłączając zachęty osobistej. W dniach od 4 do 25 czerwca  2018 r. odbywało się głosowanie na zgłoszone projekty, wyniki głosowania zostały podane powyżej.
        W okresie wakacyjnym zrealizowane zostały dwa zadania, na które głosowaliśmy w roku ubiegłym, są to:

        Jak można zaobserwować nasi mieszkańcy chętnie korzystają z siłowni zewnętrznych, zarówno tej zbudowanej w tym roku, jak i drugiej powstałej w roku ubiegłym, w ramach Budżetu Obywatelskiego z roku 2016 - siłownia znajduje się przy ul. Domeyki.

Biuletyny Rady Osiedla

        W roku 2018 zostały wydane i rozkolportowane 3 numery Biuletynu Rady Osiedla. Wszystkie Biuletyny miały nakład 1150 egzemplarzy.
Biuletyn wydawany jest na białym, błyszczącym papierze formatu A4 i zawiera 4 strony kolorowego druku.
W Biuletynie poruszane są najważniejsze aktualne sprawy dotyczące Osiedla i Miasta, są także szpalty przeznaczone dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Żerniki", naszej Szkoły i Klubu Seniora.

Imprezy w Żernikach

        Członkowie Rady Osiedla brali czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu dwóch sztandarowych imprez na terenie naszego Osiedla,
są to:
 • Festyn świętojański, który jak zwykle odbył się w sobotę poprzedzającą odpust w tutejszej Parafii, tj. w dniu 23 czerwca.
 • Doroczne Dożynki – odbyły się w dniach 25 i 26 sierpnia 2018 roku.
Rada Osiedla wspomogła finansowo:
 • Festyn Świętojański - wykupiliśmy usługę, aby nasze dzieci mogły za darmo korzystać z dmuchanej zjeżdżalni i kul wodnych,
 • Przedszkole, aby dzieci mogły obejrzeć spektakl teatralny pt. „Smok Wawelski”, w dniu 17 października.
 • naszą Szkołę, aby zakupić upominki promocyjne na:
  Warsztaty pięknego czytania dla klas 2-4 i klas 5-8, w dniu 19 listopada 2018,
  Warsztaty czytelniczo - plastyczne dla klas 1-8, w  dniu 27 listopada 2018,
 • odwiedziny Świętego Mikołaja, w czwartek 6 grudnia, w salce Domu Parafialnego.
 • Mikołajkowy Turniej Sportowy, który w dniach 6 i 7 grudnia odbył się w naszej Szkole Podstawowej nr 13.
W kilku imprezach osobiście uczestniczyli członkowie Rady Osiedla.

Lokal Rady Osiedla

        Od września 2016 roku możemy użytkować lokal po byłej bibliotece, przy ul. Warmińskiej 8. Aktualnie w lokalu Rady Osiedla odbywają się zarówno zebrania Rady Osiedla, jak i Klubu Seniora, Grupy Antysmogowej, ale także zebrania z udziałem mieszkańców w sprawach dotyczących naszego Osiedla, ponadto odbyły się dwa spektakle "Teatru a" w ramach "Jesiennego Teatro-brania w Żernikach".
Ma w nim również siedzibę nasza drużyna harcerska - Szczep "Żeremia".

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Stanisław Franiel             
Powrót