Strona informacyjna
Rady Osiedla Żerniki
Podsumowanie rocznej działalności
Rady Osiedla Żerniki za 2017 rok.


            To już drugi rok działalności Rady Osiedla w aktualnym składzie, który podaję poniżej:

Funkcja w Radzie Osiedla
Imię
Nazwisko
Przewodnicząca Rady Osiedla Alicja
Henel - Uruska
Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla Tadeusz
Lubański
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stanisław
Franiel
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Mariola
Bucher
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Renata
Koszorz
Członek
Mieszko
Adamkiewicz
Członek Andrzej
Dyla
Członek Aleksandra
Hauschild
Członek Józef
Hauschild
Członek Andrzej
Hławíczka
Członek Teresa
Korczyńska
Członek Edward
Kupczyk
Członek Małgorzata
Orantek
Członek Irena
Peick
Członek Florentyna
Sokołowska

            W ubiegającym 2017 roku zajmowaliśmy się między innymi następującymi sprawami:

16.02.2017 r.skierowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) w Gliwicach z prośbą o zmianę oznakowania przy przejściu dla pieszych obok Szkoły, na ul. Elsnera
08.03.2017 r.
– w tym dniu uzyskaliśmy informację z ZDM o skierowaniu pisma w tej sprawie do Policji, natomiast
10.03.2017 r. – nadszedł e-mail z ZDM z informacją, że będzie zmiana oznakowania na tym przejściu dla pieszych.
27.02.2017 r. – do ZDM skierowaliśmy odpowiedź na nasz wniosek z dnia 09.11.2016 r. z o wykonanie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ulic: Żernickiej, Wigilijnej i Warmińskiej, w odpowiedzi z dnia
20.03.2017 r. - w postaci e-maila, uzyskaliśmy informację, że praktycznie nic się nie zmieni!
19.03.2017 r. - do ZDM skierowano prośbę o bieżące naprawy jezdni ulic po mijającej zimie, w dniu

03.04.2017 r. - z ZDM nadeszła odpowiedź, że wydano zlecenie na naprawę uszkodzeń pozimowych na terenie Żernik.
26.03.2017 r. - skierowaliśmy pismo do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK)w sprawie usunięcia "dziury" w chodniku przy ul. Elsnera, natomiast w dniu
31.03.2017 r. - z PWiK nadeszła odpowiedź w powyższej sprawie, w którym PWiK wskazał odpowiedzialnego za "dziurę" w chodniku
przy ul. Elsnera
07.06.2017 r. - otrzymaliśmy pismo z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (MZUK) z prośbą o zgodę na likwidację placu zabaw przy ul. Chałubińskiego - do MZUK wpłynęło pismo od niektórych mieszkańców okolicznych domów z żądaniem zlikwidowania tego placyku,
w naszej odpowiedzi z dnia

15.06.2017 r.
- poinformowaliśmy, że propozycja likwidacji placyku została przez Radę Osiedla zaakceptowana, lecz pod warunkiem,
że wzmiankowany plac zabaw zostanie przeniesiony na teren przeznaczony do celów rekreacyjnych tj. w okolice boiska do siatkówki plażowej i siłowni zewnętrznej, która ma powstać w tym miejscu, w ramach Budżetu Obywatelskiego.

15.06.2017 r.
- do MZUK wysłaliśmy pismo z prośbą o likwidację zagrożeń ze strony uschniętych konarów drzew w Żernikach,
w tej sprawie w dniu

05.07.2017 r.
-
z MZUK otrzymaliśmy odpowiedź, że drzewa są na terenie prywatnym i MZUK nie ma tam uprawnień do działania
30.07.2017 r. - skierowaliśmy pismo do Straży Miejskiej w Gliwicach (SM), z prośbą o spowodowanie likwidacji zagrożeń ze strony uschniętych konarów drzew w Żernikach, w odpowiedzi z dnia
21.08.2017 r. - zostaliśmy poinformowani, że SM skierowała pisma do Jednostek kompetentnych do rozstrzygnięcia i załatwienia spraw związanych z usuwanie zagrożeń ze strony drzewostanu w Żernikach.
30.07.2017 r.
- do Biura Prezydenta Miasta, zostało skierowane pismo z prośbą o przywrócenie lampy ulicznej na ul. Śląskiej, natomiast w dniu
08.08.2017 r. - w odpowiedzi z Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (WPGiUK) zostaliśmy poinformowani, że przywrócenia lampy nie będzie, ale zostaną wymienione lampy na nowe przy ul.Gdyńskiej 13 i 17
03.09.2017 r. - skierowaliśmy pismo do ZDM z prośbą o usunięcie "dziur" w jezdni ul. Szymanowskiego oraz wykonanie innych prac na tej ulicy, odpowiedź na to pismo nadeszła w dniu
18.09.2017 r. - poinformowano nas, że prace na ul. Szymanowskiego zostaną wykonane w październiku br. - niestety, do dnia dzisiejszego prace nie zostały wykonane!
10.09.2017 r. - pismem do ZDM prosiliśmy o regulację ustawienia lustra przy ul. Elsnera oraz zmianę oznakowania ul. Gdyńskiej
13.09.2017 r. - ZDM poinformował nas, że lustro już zostało wyregulowane, a zmiana oznakowania nastąpi  na przełomie września
i października - faktycznie, niedługo później została zmieniona organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Gdyńskiej z ul. Wigilijną, teraz pierwszeństwo posiadają pojazdy jadące ul. Gdyńską w kierunku ul. Żernickiej i odwrotnie. Ponadto wymalowane zostały pasy ruchu na
ul. Wigilijnej oraz ustawiono znak drogowy ustąp pierwszeństwa przejazdu na wyjeździe z ul. Wigilijnej na skrzyżowanie z ulicami Żernicką
i Warmińską, teraz to skrzyżowanie stało się bezpieczniejsze.
17.09.2017 r. - ponownie skierowaliśmy pismo do WPGiUK w z prośbą o oświetlenie odcinka ul. Śląskiej, niestety parę dni później, bo
02.10.2017 r. - otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynika, że lampa oświetlająca ul. Śląską nie będzie zainstalowana.
29.10.2017 r. - zwróciliśmy się do Wydziału Komunikacji UM w Gliwicach z prośbą o modernizację przystanku autobusowego na
ul. Rogozińskiego i zabezpieczenie alejki na skwerze przy ul. Warmińskiej - w odpowiedzi otrzymaliśmy dwa pisma:
25.10.2017 r. - WPGiUK poinformował nas poprzez
e-mail, że pismo w sprawie zabezpieczenia alejki na ul. Warmińskiej zostało przekierowane do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, natomiast
27.10.2017 r. - poinformowano nas, także poprzez e-mail, że przystanek autobusowy na ul. Rogozińskiego nie będzie zmodernizowany.


Budżet Obywatelski

W 2017 roku Rada Osiedla ponownie włączyła się w propagowanie idei Budżetu Obywatelskiego - sprawy związane z Budżetem Obywatelskim były szeroko omawiane na stronie internetowej Osiedla oraz w Biuletynach RO.
W tym roku zgłoszonych zostało 5 wniosków, w tym 3 przez Mieszkańców naszego Osiedla i 2 wnioski Rady Osiedla:

  • wniosek nr 115 - Wymiana urządzeń zabawowych i małej architektury na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w Gliwicach
  • wniosek nr 117 - Skatepark - element Żernickiej Trasy Rekreacyjno-Sportowej
  • wniosek nr 200 - Zabudowa progów zwalniających
  • wniosek nr 201 - Miejsce do rekreacji na świeżym powietrzu: siłownia, stół do tenisa stołowego
  • wniosek nr 296 - Budowa drogi dojazdowej do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Łowickiej 30c, 32c, 32d oraz oświetlenia ulicznego
       W wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję weryfikacyjną Urzędu Miejskiego do głosowania zostały dopuszczone wnioski oznaczone numerami 115 i 201. Wielka szkoda, że wniosek nr 117, dotyczący budowy Skateparku nie zyskał uznania Komisji weryfikacyjnej, był on elementem Żernickiej Trasy Rekreacyjno-Sportowej i pozwoliłby w bezpieczny sposób na korzystanie z trasy do jazdy na wrotkach i rolkach. Natomiast nasza młodzież i dzieci miałyby doskonałe miejsce do jazdy na rowerach, zarówno tych małych, jak i dużych rowerach górskich, jednym słowem; dla każdego byłoby miejsce do uprawiania jazdy na dowolnym, preferowanym przez niego "pojeździe z napędem nożnym". W tym roku pula pieniędzy przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego w Żernikach wynosiła 138.925,- zł.
W okresie poprzedzającym głosowanie przeprowadziliśmy szeroką akcję informacyjno-propagandową, zachęcaliśmy do głosowania wszelkimi możliwymi sposobami, nie wyłączając zachęty osobistej. W dniach od 15. maja do 12. czerwca  2017 r. odbywało się głosowanie na zgłoszone projekty - na nasze projekty zostało oddanych w sumie
624 głosy, w tym na zadanie nr 115 - "Plac zabaw" - 353 głosy, a na zadanie nr 201  -  "Siłownia na wolnym powietrzu" - 271 głosów. Jako Żerniki zajęliśmy 4. miejsce w Gliwicach pod względem procentowego przekroczenia liczby oddanych głosów w stosunku do liczby głosów wymaganych - współczynnik ten wyniósł 547,35%.
Obydwa zadania uzyskały sumaryczne finansowanie na poziomie 150.000,- zł.


Biuletyny Rady Osiedla

        W roku 2017 zostały wydane i rozkolportowane 4 numery Biuletynu Rady Osiedla
Nakład 3. pierwszych Biuletynów wynosił po 1100 egzemplarzy, ostatni 4. Biuletyn, ze względu na zwiększającą się liczbę mieszkańców naszego Osiedla, został wydany w nakładzie 1150 egzemplarzy.
Biuletyn wydawany jest na białym, błyszczącym papierze formatu A4 i zawiera 4 strony kolorowego druku.
W Biuletynie poruszane są najważniejsze aktualne sprawy dotyczące Osiedla i Miasta, są także szpalty przeznaczone dla naszej Szkoły
i Klubu Seniora.
Imprezy w Żernikach

        Członkowie Rady Osiedla brali czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu dwóch sztandarowych imprez na terenie naszego Osiedla,
są to:
  • Festyn świętojański, który w ubiegłym roku odbył się w sobotę poprzedzającą odpust w tutejszej Parafii, tj. w dniu 24 czerwca.
  • Doroczne Dożynki – w 2017 roku odbyły się w dniach 26 i 27 sierpnia.
Rada Osiedla wspomogła finansowo:
  • odwiedziny Świętego Mikołaja, w środę 6 grudnia,
  • Jesienne Zawody Sportowe, które w listopadzie odbyły się w naszej Szkole Podstawowej nr 13.
W obydwu imprezach osobiście uczestniczyli członkowie RO, za pieniądze z budżetu Miasta zakupiono prezenty dla dzieci, które są pod opieką CARITAS przy tutejszej Parafii, a także nagrody dla uczestników zawodów sportowych.

Lokal Rady Osiedla

    Jak już informowaliśmy, we wrześniu 2016 roku został nam przekazany wyremontowany lokal po byłej bibliotece, przy ul. Warmińskiej 8.
Lokal działa - odbywają się w nim zebrania Rady Osiedla, Klubu Seniora, Grupy Antysmogowej.
Ma w nim również siedzibę nasza drużyna harcerska - Szczep "Żeremia".

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Stanisław Franiel             
Powrót