Strona informacyjna Rady Osiedla Żerniki
Podsumowanie działalności
Rady Osiedla Żerniki i Rady Dzielnicy Żerniki za 2019 rok.

W tym roku zakończyła się kadencja Rady Osiedla wybranej w 2015 roku, o wyborach zostaliśmy poinformowani pismem Sekretarza Miasta Pana Andrzeja Karasińskiego, datowanym na 21.12.2018 roku. W związku z powyższym, w dniu 07.04.2019 r.,
odbyły się wybory do Rad Osiedlowych na terenie Gliwic, tego samego dnia Miejska Komisja Wyborcza
dla przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic w Gliwicach, ogłosiła listę członków Rady Dzielnicy Żerniki. 
Natomiast dnia 16 maja 2019 r., w sali 254 Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w obecności Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gliwicach, Pani Barbary Chodaczek - Sagan, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Dzielnicy Żerniki. W trakcie tego spotkania ukonstytuowała się nowa Rada Dzielnicy Żerniki, dokonano wyboru osób,
które stanowią kierownictwo Rady i Zarządu Dzielnicy.
Funkcja w Radzie Dzielnicy Imię Nazwisko
Przewodniczący Rady Dzielnicy Kajetan Gornig
Z-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Grzegorz Jasik
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stanisław Franiel
Z-ca  Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Mariola Bucher
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Renata Koszorz

W roku 2019, początkowo jako Rada Osiedla (do maja 2019 r.), później już jako Rada Dzielnicy Żerniki
zajmowaliśmy się między innymi następującymi sprawami:
27.02.2019 r. skierowaliśmy pismo do Komisji Dialogu Społecznego z prośbą o zbudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w Żernikach.
03.04.2019 r. Przewodniczący Rady Miasta Gliwice poinformował nas, że podjazd powinna wykonać Poczta Polska, która dysponuje dedykowanymi środkami finansowymi na ten cel. 
04.03.2019 r. skierowaliśmy pismo do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM w Gliwicach z prośbą
o wymianę uszkodzonego kosza betonowego obok wejścia na teren kościelny, niedługo potem kosz został wymieniony.
12.03.2019 r. również do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM w Gliwicach skierowaliśmy pismo popierające starania Mieszkańców ul. Omańkowskiej o instalację oświetlenia ulicznego
11.04.2019 r. Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych poinformował, że obecnie nie ma możliwości realizacji oświetlenia na ulicy Omańkowskiej.
19.03.2019 r. Z-ca Prezydenta Miasta Pan Adam Neumann poinformował nas, że zostało skierowane pismo do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z prośbą o dokonanie pomiarów dotyczące kontrolnych hałasu pochodzącego od Autostrady A1 w rejonie Dzielnicy Żerniki.
15.03.2019 r. z Wydziału Planowania Przestrzennego otrzymaliśmy prośbę o wyrażenie opinii na temat budowy 10. domków na działkach przy ul. Kurpiowskiej 
28.03.2019 r. do przekazaliśmy naszą opinię na temat budowy 10. domków na działkach
przy ul. Kurpiowskiej
07.04.2019 r. poprosiliśmy Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  o zabezpieczenie narożników skweru na ul. Warmińskiej na Starym Osiedlu, natomiast
15.04.2019 r. ponownie do ZDM zwróciliśmy się z prośbą o wykonanie remontu nawierzchni sięgaczy ulic
Chałubińskiego i Strzeleckiego. 
14.05.2019 r. ZDM poinformował, że w II kwartale br., będą wyremontowane sięgacze ul. Strzeleckiego i Chałubińskiego,
z użyciem destruktu asfaltowego
28.04.2019 r. do MZUK w Gliwicach zwróciliśmy się z prośbą o montaż piłko-chwytów na boisku plażowym
przy ul. Domeyki/Chałubińskiego
08.05.2019 r. dostaliśmy informację, że zostaną zainstalowane tylko te piłko-chwyty, które były w pierwotnym projekcie.
05.05.2019 r. do ZDM skierowana została prośba o zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Sołtysa 
23.05.2019 r. poinformowano nas, że ze względu na status drogi publicznej, ul. Sołtysa w dalszym ciągu będzie dostępna dla wszystkich, także tych, którzy robią tam wysypisko śmieci!
10.05.2019 r. do Nadleśnictwa Brynek skierowaliśmy pismo popierające stanowisko Stowarzyszenia Społeczo-Kulturalnego "Żerniki" w sprawie wycinki lasu od strony Autostrady A1, natomiast
13.08.2019 r. z Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych otrzymaliśmy informację, że las żernicki od strony Autostrady A1 od 1993 roku ma status lasu ochronnego!
12.05.2019 r. do Biura Prezydenta Miasta skierowaliśmy prośbę o ochronę prawną dwóch dębów przy ul. Legnickiej,
odpowiedź otrzymaliśmy 
23.05.2019 r. z informacją, że będzie ochrona prawna dwóch dębów przy ul. Legnickiej, o którą się zwracaliśmy.
25.05.2019 r. do Nadleśnictwa Brynek skierowaliśmy prośbę o udostępnienie protokołu z Komisji Założeń Planu na lata 2022-2031, protokół został nam udostępniony do użytku wewnętrznego.
05.06.2019 r.  do MZUK przekazaliśmy informację dotyczącą tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.
20.06.2019 r. poprosiliśmy MZUK o instalację kurtyn wodnych w okolicy placów zabaw i siłowni plenerowych,  
27.06.2019 r. okazało się, że instalacja kurtyn wodnych jest w kompetencji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, mamy obiecaną instalację co najmniej jednej kurtyny w przyszłym sezonie letnim, jednak warunkiem jest wcześniejsze przygotowanie przyłącza wody w celu podłączenia kurtyny.
20.06.2019 r. wystosowaliśmy prośbę do Hotelu-Restauracji Modrzewiowy Dwór o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla sąsiadów tego obiektu.
23.06.2019 r. do ZDM skierowaliśmy prośbę o naprawę uszkodzonego znaku drogowego i lustra obok wlotu ul. Szymanowskiego, zarówno znak jak i lustro zostały natychmiast naprawione.
27.06.2019 r. ponownie do ZDM zwróciliśmy się z prośbą o znalezienie sposobu na ograniczenie prędkości pojazdów w obrębie Żernik, powołując się na ankietę przeprowadzoną na terenie Żernik w 2008 roku.
22.07.2019 r. otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynika, że na drogach Żernik wszystko jest w najlepszym porządku i żadnych dodatkowych działań nie potrzeby czynić! Na usta ciśnie się pytanie: czyżby?
27.06.2019 r. ponowiliśmy naszą prośbę o zabezpieczenie narożników skweru na ul. Warmińskiej na Starym Osiedlu, już następnego dnia, tj. 
28.06.2019 r. ZDM poinformował nas, że prace rozpoczną się w pierwszym tygodniu lipca i rzeczywiście narożniki zostały wykonane w lipcu br.
30.06.2019 r. zwróciliśmy się do I z-cy Prezydenta Miasta Gliwice z prośbą o przystosowanie lokalu Rady Dzielnicy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
06.07.2019 r. ponowiliśmy prośbę o zamknięcie ul. Sołtysa dla ruchu kołowego, tym razem zwróciliśmy się do Biura Rady Miasta.
06.09.2019 r. z Biura Rady Miasta uzyskaliśmy informację, że ulica pozostanie dostępna, ale wprowadzony zostanie zakaz wysypywania śmieci pod groźbą kary - oby był on skuteczny!
23.07.2019 r. do ZDM skierowaliśmy prośbę o wytyczenie nowego przejścia dla pieszych na ul. Żernickiej - miałoby ono powstać w okolicy końcowego przystanku autobusowego.
16.08.2019 r. ZDM poinformował, że przejście zostanie wytyczone po wykonaniu nowego chodnika od przestanku autobusowego do projektowanego przejścia.
24.07.2019 r. do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych ponownie skierowaliśmy prośbę o przeanalizowanie możliwości instalacji oświetlenia na ul. Omańkowskiej,
20.08.2019 r. WPGiUK poinformował, że nasze propozycje oświetlenia ul. Omańkowskiej zostały przyjęte - oświetlenie będzie instalowane po wykonaniu stosownej dokumentacji technicznej.
26.07.2019 r. WPGiUK poprosiliśmy o spowodowanie uprzątnięcia śmieci z ul. Omańkowskiej,
30.07.2019 r. otrzymaliśmy informację, że śmieci z ul. Omańkowskiej zostaną usunięte w ciągu najbliższego miesiąca.
09.08.2019 r. w związku ze zbliżającym się głosowaniem w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Gliwicach z prośbą o ustanowienie punktu konsultacyjnego na terenie Żernik,
13.08.2019 r. z pisma, podpisanego przez Rzecznika Prasowego UM dowiedzieliśmy się, że nasza prośba o ustanowienie punktu konsultacyjnego w Żernikach została odrzucona. Jeszcze tego samego dnia,
13.08.2019 r. ponowiliśmy prośbę o ustanowienie punktu konsultacyjnego w Żernikach dla Budżetu Obywatelskiego, skierowując pismo bezpośrednio do Prezydenta Miasta.
20.08.2019 r. Prezydent Miasta poinformował, że co prawda punktu konsultacyjnego w Żernikach nie będzie, ale możemy zbierać głosy i przekazać je do punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim.
26.08.2019 r. poprosiliśmy ZDM o przestawienie znaku drogowego B-43 na ul. Żernickiej słabo widocznego dla kierowców,
04.09.2019 r. ZDM poinformował, że znak zostanie przestawiony w najbliższym czasie.
22.09.2019 r. poprosiliśmy ZDM o "odsłonięcie" znaku drogowego A-7 przy wylocie ul. Kuźnickiej w ul. Żernicką,
08.10.2019 r. zostaliśmy poinformowani, że znak A-7 zostanie "odsłonięty" w październiku, a przebudowa wyjazdu z Kuźnickiej nastąpi w nowym roku kalendarzowym.
30.09.2019 r. poprosiliśmy ZDM o zajęcie się sprawą wybudowania ekranów akustycznych na DK-88.
06.10.2019 r. do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przekazaliśmy odpowiedź na pismo RDLP dotyczące wycinki lasu w pasie ochronnym wokół Żernik.
09.10.2019 r. otrzymaliśmy podziękowanie z Wydziału Środowiska UM, dotyczące pisma do RDLP, a
10.10.2019 r. odpowiedź z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, pozostawiamy bez komentarza - należy ją przeczytać i skonfrontować z rzeczywistością!
07.10.2019 r. poprosiliśmy MZUK o obsadzenie dodatkowymi drzewami lub krzewami granicy pomiędzy torem rolkowym, a terenem kościelnym, tego samego dnia 
07.10.2019 r. także do MZUK, skierowaliśmy pismo z prośbą o posadzenie drzew obok ścieżki do Szkoły, prowadzącej od ul. Żernickiej oraz odnowienie tej ścieżki.
15.10.2019 r. otrzymaliśmy odpowiedź z MZUK na 2 powyższe pisma: nasadzenia drzew w interesujących nas miejscach zostały zaplanowane na rok 2020, jednak remont ścieżki prowadzącej do Szkoły nie jest w gestii MZUK, gdyż właścicielem terenu jest inna jednostka.
20.10.2019 r. zwróciliśmy się do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP o przeniesienie, o kilkadziesiąt metrów, przystanku usytuowanego na ul. Rogozińskiego, już 
22.10.2019 r.
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM w Gliwicach  wszczął postępowanie w sprawie przeniesienia przystanku. Natomiast
12.11.2019 r. z Zarządu Transportu Metropolitalnego nadeszła  odpowiedź, że od 18 listopada autobusy będą zatrzymywały się w nowym, zaproponowanym przez nas miejscu.
27.10.2019 r. do ZDM, w imieniu Mieszkańców, skierowaliśmy prośbę o nowe przejście dla pieszych na ul. Olszewskiego, ale 
22.11.2019 r. otrzymaliśmy odpowiedź odmowną, że względu na obowiązujące przepisy, przejścia dla pieszych w tym miejscu nie można będzie zbudować!
31.10.2019 r. zwróciliśmy się do MZUK o ustawienie lodowiska w okolicach naszej Szkoły, jednak już
13.11.2019 r. nasze nadzieje na lodowisko zostały rozwiane,  otrzymaliśmy odpowiedź odmowną, gdyż ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury, lodowiska nie będzie.
25.11.2019 r. poinformowaliśmy Wydział Środowiska UM w Gliwicach o dalszej wycince lasu żernickiego obok autostrady A1. Następnego dnia, tj.
26.11.2019 r. przez Wydział Środowiska UM w Gliwicach zostaliśmy poinformowani, że podobno dalszej wycinki lasu w tym roku już nie będzie, w co trudno uwierzyć idąc na spacer w okolice autostrady A1, zarówno od strony Żernik, a tym bardziej od strony Zabrza!
16.12.2019 r. Rada Dzielnicy otrzymała odpowiedź z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która jest reakcją na nasz postulat skierowany do Z-cy Prezydenta Miasta z 2.12.2018 r. z prośbą o zajęcie się sprawą wycinki lasu pomiędzy Żernikami a Autostradą A1 i utworzenie w tym miejscu Miejskiego Parku Leśnego. Wówczas Z-ca Prezydenta Miasta skierował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo w powyższej sprawie.

Budżet Obywatelski
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019 roku Rada Dzielnicy kontynuowała propagowanie idei Budżetu Obywatelskiego - sprawy związane z Budżetem Obywatelskim były szeroko omawiane na stronie internetowej Dzielnicy oraz w Biuletynach Rady Dzielnicy.
W tym roku, tak jak w ubiegłym, także zgłoszone zostały 3 wnioski, w tym 2 przez Mieszkańców naszej Dzielnicy i 1 wniosek ówczesnej Rady Osiedla:

     1.  Wykonanie chodnika przy ul. Śniadeckich - zadanie uzyskało 193 głosy.
    2. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 w Żernikach - zadanie uzyskało 294 głosy.
    3. Strefa aktywnej rekreacji - rozbudowa, element Żernickiej Trasy Rekreacyjno-Sportowej - zadanie uzyskało 170 głosów.
 
      
      Niestety, nasza propozycja rozbudowy Żernickiej Strefy aktywnej rekreacji nie zyskała znaczącego poparcia naszej Społeczności, zabrakło nam 24 głosów, jednak już teraz można korzystać z tego, co udało się wybudować w ramach ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego, a mianowicie z toru do jazdy na wrotkach i rolkach.
Nasza młodzież i dzieci zyskały we wrześniu 2019 roku doskonałe miejsce do jazdy na rolkach i wrotkach, a ich rodzice bądź opiekunowie, w tym czasie mogą usiąść na ławeczce, poczytać książkę lub prasę, popracować na laptopie lub smartfonie, albo porozmawiać z kimś przez telefon.
W tym roku pula pieniędzy przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego w Żernikach wynosiła 184.000,- zł.

     
W ramach Budżetu Obywatelskiego z lat ubiegłych nasza Dzielnica zyskała kilka nowych obiektów, poniżej zestawienie zrealizowanych inwestycji:

     1. z Budżetu Obywatelskiego 2016 - realizacja w roku 2017 - siłownia zewnętrzna przy ul. Domeyki
      2. z Budżetu Obywatelskiego 2017 - realizacja w roku 2018 - siłownia zewnętrzna przy ulicy Warmińskiej
                                                                                                                    oraz Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 13.
      3. z Budżetu Obywatelskiego 2018 - realizacja w roku 2019 - tor do jazdy na wrotkach i rolkach,
                                                                                                                    a tak tor wyglądał jeszcze sierpniu br.

        Mieszkańcy Żernik chętnie korzystają z obydwu siłowni zewnętrznych, zbudowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Biuletyny Rady Osiedla/Dzielnicy

        W roku 2019 zostały wydane i rozkolportowane 3 numery Biuletynu Rady Osiedla/Dzielnicy.
Dwa pierwsze Biuletyny miały nakład 1150, a ostatni już 1200 egzemplarzy.
Biuletyn wydawany jest na białym, błyszczącym papierze formatu A4 i zawiera 4 strony kolorowego druku.
W Biuletynie poruszane są najważniejsze sprawy dotyczące Dzielnicy i Miasta, są także szpalty przeznaczone dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Żerniki", naszej Szkoły i Klubu Seniora.

Imprezy w Żernikach

        Członkowie Rady Osiedla/Dzielnicy brali czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu dwóch sztandarowych imprez na terenie naszego Osiedla, są to:
 • Festyn świętojański, który jak zwykle odbył się w sobotę poprzedzającą odpust w tutejszej Parafii, tj. w dniu 22 czerwca.
 • Doroczne Dożynki – odbyły się w dniach 31 sierpnia i 1 września 2019 roku.
Rada Dzielnicy wspomogła finansowo:
 • Festyn Świętojański - wykupiliśmy usługę dla naszych dzieci, aby mogły za darmo korzystać z urządzeń dmuchanych, w postaci zjeżdżalni, zamku i trampoliny.
 • Przedszkole i Szkołę, aby dzieci mogły obejrzeć spektakle teatralne pt.:
  1. „Gucio zaczarowany” - w dniu 18 lutego,
  2. „Cenne rady” - w dniu 10 grudnia 2019 roku.
 • odwiedziny Świętego Mikołaja - w piątek 6 grudnia, w salce Domu Parafialnego.
 • Klub Seniora - 2. krotnie na zakup biletów do Centrum Kultury Studenckiej Politechniki Śląskiej - „MROWISKO”, 
  na "Gale Operetkowe"
 • Seniorów z Dzielnicy - na bezpłatne zajęcia gimnastyczne z instruktorem, w sali gimnastycznej naszej Szkoły.
  Praktycznie we wszystkich imprezach osobiście uczestniczyli członkowie Rady Dzielnicy.

Lokal Rady Osiedla

        Od września 2016 roku możemy użytkować lokal po byłej bibliotece, przy ul. Warmińskiej 8. Aktualnie w lokalu Rady Osiedla odbywają się zarówno zebrania Rady Dzielnicy, jak i Klubu Seniora, Grupy Antysmogowej, ale także zebrania z udziałem mieszkańców w sprawach dotyczących naszej Dzielnicy.
Ma w nim również siedzibę nasza drużyna harcerska - Szczep "Żeremia".
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Stanisław Franiel               
Powrót