Strona informacyjna
Rady Osiedla Żerniki
Podsumowanie rocznej działalności
Rady Osiedla Żerniki za 2016 rok.


            Rada Osiedla została wyłoniona w wyniku wyborów samorządowych w naszej Dzielnicy. W dniu 15.11.2015 r. Miejska Komisja Wyborcza dla przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w Gliwicach, ogłosiła listę członków Rady Osiedla Żerniki. W dniu 16 grudnia 2015 r., w sali 139 Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w obecności Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gliwicach, Pana Andrzeja Karasińskiego, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Osiedla Żerniki, na tym spotkaniu dokonano wyboru osób, które stanowią kierownictwo Rady Osiedla i Zarząd Osiedla. Obecnie w skład kierownictwa Rady Osiedla wchodzą następujące osoby:

Funkcja w Radzie Osiedla
Imię
Nazwisko
Przewodnicząca Rady Osiedla Alicja
Henel - Uruska
Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla Tadeusz
Lubański
Przewodniczący Zarządu Osiedla Stanisław
Franiel
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Mariola
Bucher
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Renata
Koszorz

            Od tego dnia mogliśmy podjąć oficjalną działalność jako Rada Osiedla Żerniki, do końca 2016 roku zajmowaliśmy się następującymi sprawami:

20.01.2016 r. – skierowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach z prośbą o ustawienie znaków informujących o zakazie przejazdu ul. Elsnera samochodów ciężarowych oraz znaków informacyjnych i drogowskazów w kierunku na Zabrze
09.03.2016 r. – w tym dniu uzyskaliśmy informację z ZDM, że stosowne znaki zostaną ustawione. W kwietniu ub. roku, już na ul. Tarnogórskiej pojawiły się znaki informujące, że zabroniony jest wjazd samochodów ciężarowych w ul. Elsnera, a na wlotach w ulice Szymanowskiego i Na Łuku umieszczono drogowskazy na Zabrze.
20.01.2016 r. – zostało przesłane pismo do Biura Prezydenta Miasta z prośbą o zgodę na wybudowanie słupa ogłoszeniowego, który służyłby wszystkim mieszkańcom Żernik - niestety zaproponowane zwrotnie warunki, były nie do zaakceptowania.
20.01.2016 r. skierowaliśmy pismo w sprawie udzielenia zgody na instalację tablicy informacyjnej Rady Osiedla na budynku poczty; na rogu ulic Tarnogórskiej i Rogozińskiego,
- niestety, obowiązujące procedury uzyskania zgody na powieszenie tablicy są takie, że do tej pory nie ma tam żadnej tablicy informacyjnej.
27.01.2016 r. - skierowaliśmy prośbę do Prezydenta Miasta o remont pomieszczeń po byłej bibliotece w Żernikach,
17.02.2016 r. - uzyskaliśmy odpowiedź, z budującą dla nas informacją, że będzie remont biblioteki, a wyremontowane pomieszczenia zostaną przeznaczone na cele statutowe naszej Rady Osiedla.
11.02.2016 r. - tego dnia, do Biura Prezydenta Miasta, skierowaliśmy pismo z prośbą o dofinansowanie Klubu Seniora w Żernikach,
03.03.2016 r. - pismem z Urzędu Miejskiego, uzyskaliśmy informację, że w 2016 r., Radzie Osiedla Żerniki przyznano 1.271,57 zł na prowadzenie klubu Seniora .
09.03.2016 r. - Mieszkańcy ul. Omańkowskiej i Grażyńskiego, poprzez Radę Osiedla, zwracają się do Urzędu Miejskiego, m.in. o:
  • wykonanie nawierzchni przy ulicy Grażyńskiego,- wykonanie oświetlenia przy ulicach Grażyńskiego i Omańkowskiej ,
  • zamontowanie lustra na ul. Omańkowskiej, przy wyjeździe z ul. Grażyńskiego,
  • montaż spowalniaczy na ulicy Omańkowskiej.
14.03.2016 r. - wysłaliśmy do Biura Prezydenta Miasta pisma popierające starania Mieszkańców ul. Omańkowskiej wystosowane
przez Radę Osiedla i Stowarzyszenie S-K Żerniki.
W rezultacie naszych starań, wzdłuż ul. Omańkowskiej został wykonany chodnik z tzw. destruktu asfaltowego, ustawiono także lustro, ułatwiające wyjazd z ul. Grażyńskiego. Sprawa nawierzchni na ul. Grażyńskiego i oświetlenia obydwu ulic została odłożona na czas późniejszy.
04.04.2016 r. - skierowaliśmy pismo do Biura Prezydenta Miasta, z prośbą o utworzenie programu wsparcia dla utylizacji azbestu.Nasza prośba wynikała z faktu, że na terenie Żernik jeszcze bardzo dużo zabudowań posiada pokrycia dachów wykonane z eternitu, który zawiera rakotwórczy azbest, a indywidualne gospodarstwa nie są w stanie samodzielnie ponieść wysokich kosztów utylizacji takich odpadów.
12.04.2016 r. - od Z-cy Prezydenta Miasta, Pana Adama Neumanna, uzyskaliśmy informację, że Urząd Miejski podjął starania o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gliwic. Informacje o zasadach i możliwości otrzymania dotacji będą umieszczone na stronie Internetowej miasta oraz w Miejskim Serwisie Informacyjnym.
        Na wiosnę ubiegłego roku zauważyliśmy wzmożone prace w lesie po wschodniej stronie Żernik, na naszą ustną prośbę, w dniu
16.03.2016 r.
Pan Adam Neumann, Z-ca Prezydenta Miasta, skierował pismo do Nadleśnictwa Brynek, w sprawie wycinki drzew w lesie od strony Autostrady A1.
15.04.2016 r. - w odpowiedzi Nadleśnictwo Brynek poinformowało, że trwają prace mające na celu pozyskanie drewna z terenu leśnego graniczącego z Żernikami. Prace te polegają na wycince ok. 30% masy drzewnej, a następnie powierzchnia ta zostanie odnowiona poprzez nasadzenie sadzonek gatunków drzew leśnych - prace są na ukończeniu i prowadzony jest wywóz surowca drzewnego. W trakcie prac została uszkodzona nawierzchnia drogi leśnej, lecz z uwagi na bliskość osiedli mieszkaniowych, a w związku z tym intensywne wykorzystywanie tej drogi jako szlaku spacerowego, Nadleśnictwo zobowiązuje się do odbudowy zniszczonej nawierzchni po zakończeniu prac związanych z zagospodarowaniem tej powierzchni.
20.07.2016 r. - skierowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach z prośbą o remont poboczy na ul. Szymanowskiego - już
22.07.2016 r. - nadeszło pismo z ZDM z informacją, że pobocza drogi będą naprawione, i rzeczywiście w krótkim czasie dokonano nadbudowy i utwardzenia poboczy na odcinku od wiaduktu nad DK-88 do leśnej drogi, równoległej do ul. Sołtysa.
16.08.2016 r. - pismem do ZDM w Gliwicach prosiliśmy o zmianę organizacji ruchu wokół skweru na tzw. Starym Osiedlu, czyli o wprowadzenie ruchu okrężnego typu "rondo".
09.09.2016 r. - w odpowiedzi z ZDM, poinformowano nas, że nie przewiduje się wprowadzenia ruchu okrężnego, lecz ul. Warmińska, po obu stronach skweru, zyska status ulic jednokierunkowych – modernizację oznakowania i zmiany w sposobie poruszania się na ul. Warmińskiej przeprowadzono w listopadzie ubiegłego roku.
17.08.2016 r. - skierowaliśmy pismo do ZDM w Gliwicach z prośbą o remont nawierzchni ulic: Żernickiej i Warmińskiej.
14.09.2016 r. - otrzymaliśmy pismo, w którym ZDM zobowiązał się do sukcesywnej naprawy ww ulic. Faktycznie, część uszkodzeń na jezdni obydwu ulic już została naprawiona.
09.11.2016 r. - zwróciliśmy się do ZDM w Gliwicach z prośbą o wykonanie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ulic: Żernickiej, Wigilijnej i Warmińskiej, gdzie brak jest wytyczonych pasów jezdnych i często dochodzi do zajechania drogi przez pojazdy skręcające z ulicy Żernickiej w kierunku ul. Gdyńskiej.
01.12.2016 r. - ZDM poinformował nas, że prace polegające na wytyczeniu i oznakowaniu pasów jezdnych zostaną wykonane w okresie wiosna-lato 2017 roku.
Budżet Obywatelski

W ubiegłym roku Rada Osiedla włączyła się w rozpropagowanie idei Budżetu Obywatelskiego - sprawy związane z Budżetem Obywatelskim były szeroko omawiane na stronie internetowej Osiedla oraz w Biuletynach RO.
Dzięki pomocy Pani architekt Ewy Tustanowskiej, została opracowana koncepcja 3. siłowni na wolnym powietrzu, które miały być rozmieszczone w 3. częściach naszego Osiedla.

Były to następujące lokalizacje:
  • Siłownia przy ulicy Domeyki,
  • Siłownia przy ulicy Żernickiej – obok boiska przy SP13,
  • Siłownia przy ulicy Warmińskiej/Mazowieckiej.
Pani Ewa Tustanowska przygotowała profesjonalny kosztorys całej inwestycji, łącznie z wizualizacją każdego stanowiska. Według tego kosztorysu, pula pieniędzy przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego w Żernikach (tj. 107.191,- zł) była wystarczająca by zrealizować wszystkie nasze propozycje.
Niestety, Komisja oceniająca złożone projekty stwierdziła, że nasz budżet jest niewystarczający i byliśmy zmuszeni do rezygnacji z dwóch lokalizacji, aby było możliwe zrealizowanie chociaż jednej.
Ostatecznie pod społeczne głosowanie poddaliśmy siłownię przy ulicy Domeyki.
W okresie poprzedzającym głosowanie przeprowadziliśmy szeroką akcję informacyjno-propagandową, zachęcaliśmy do głosowania wszelkimi możliwymi sposobami, nie wyłączając zachęty osobistej.
W dniach od 6 czerwca do 4 lipca 2016 r. odbywało się głosowanie na zgłoszone projekty - na nasz projekt zostało oddanych 401 głosów, a to oznacza, że przekroczyliśmy minimalny, wynoszący 113 głosów, próg akceptacji projektu. Przekroczyliśmy także próg dla aktywnych wynoszący 226 głosów.
Niestety, premii z tym związanej, nie otrzymaliśmy :-(
To był nasz pierwszy kontakt z Budżetem Obywatelskim. W tym roku również zamierzamy złożyć nasze propozycje do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Nauczeni ubiegłorocznym doświadczeniem postaramy się tak przygotować nasze propozycje, aby wykorzystać przyznane środki co do jednego złotego!
Biuletyny Rady Osiedla

W ubiegłym roku zostały wydane i rozkolportowane 4 numery Biuletynu Rady Osiedla
Nakład 3. pierwszych Biuletynów wynosił po 1000 egzemplarzy, ostatni 4. Biuletyn, ze względu na zwiększającą się liczbę mieszkańców naszego Osiedla, został wydany w nakładzie 1100 egzemplarzy.
Biuletyn wydawany jest na białym, błyszczącym papierze formatu A4 i zawiera 4 strony kolorowego druku.
W Biuletynie poruszane są najważniejsze aktualne sprawy dotyczące Osiedla i Miasta, są także szpalty przeznaczone dla naszej Szkoły, Klubu Seniora i Stowarzyszenia S-K „Żerniki”.
Imprezy w Żernikach

Członkowie Rady Osiedla brali czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu dwóch sztandarowych imprez na terenie naszego Osiedla, są to:
  • Festyn świętojański, który w ubiegłym roku odbył się w sobotę poprzedzającą odpust w tutejszej Parafii, tj. w dniu 25 czerwca.
  • Doroczne Dożynki – w zeszłym roku odbyły się w dniu 27 sierpnia.
Rada Osiedla wspomogła finansowo:
  • odwiedziny Świętego Mikołaja, w niedzielę 4 grudnia,
  • Przedświąteczne Zawody Sportowe, w dniach 6 i 16 grudnia, Zawody odbyły się w naszej Szkole Podstawowej nr 13.
W obydwu imprezach osobiście uczestniczyli członkowie RO, za pieniądze z budżetu Miasta zakupiono prezenty dla biednych dzieci, które są pod opieką CARITAS przy tutejszej Parafii, a także nagrody dla uczestników zawodów sportowych.

Lokal Rady Osiedla

We wrześniu 2016 roku został nam przekazany wyremontowany lokal, po byłej bibliotece, przy ul. Warmińskiej 8.
Nieco wcześniej rozpoczęliśmy starania o wyposażenie lokalu w stosowne meble, aby obniżyć koszty z tym związane, zostały one zakupione bezpośrednio u Producenta mebli szkolnych. Na tych samych zasadach zostało zakupione pozostałe wyposażenie lokalu Rady Osiedla – środki na zakup wyposażenia pochodziły w całości z budżetu Urzędu Miejskiego.
Dzięki darowiznom Mieszkańców, pozyskaliśmy kilka starych komputerów z systemem operacyjnym Windows XP - zostały one już wyremontowane i czekają na rozpoczęcie kursów dla naszych Seniorów z wykorzystania komputerów w życiu codziennym.

Aby nauczyć naszych mieszkańców korzystania z siedziby Rady Osiedla, zaczęliśmy od najmłodszych :-)
W dniu 14 grudnia 2016 r. zaprosiliśmy dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej na spotkanie opłatkowe z naszymi Seniorami.
One już wiedzą, jak do nas trafić :-)

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Stanisław Franiel             
Powrót