Strona informacyjna
Szkoła Podstawowa nr 13
Zapisy do klasy pierwszej

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły zakładka NASZA SZKOŁA -> ZAPISY DO KL.1,
lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione zgłoszenia podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 29 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły.

Do klasy pierwszej na nowy rok szkolny zapisuje są dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012),
ponieważ objęte są obowiązkiem szkolnym.
Zapisać można również dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – jeżeli jest taka wola rodziców, pod warunkiem,
że  dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019,
albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
jeśli nie uczęszczało do przedszkola.


Powrót