Strona informacyjna
Szkoła Podstawowa nr 13
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020,
tak jak w ubiegłych latach, odbywa się w Gliwicach przy wsparciu systemu elektronicznego.

12 marca 2019 r. o godz. 9:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony  będzie:
informator zawierający oferty przedszkoli, wniosek o przyjęcie kandydata oraz instrukcja wypełnienia wniosku.

Link do strony: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

Do 26 marca 2019 r. będzie można wygenerować w systemie wniosek.
Rodzice, którzy korzystają z Internetu wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata,
drukują go i po podpisaniu, składają go wyłącznie w placówce wskazanej  na 1 miejscu.
Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu (lub nie mają możliwości wydrukowania wniosku) pobierają wniosek w szkole,
wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wyłącznie w placówce wskazanej na 1 miejscu,
a informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik szkoły.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność
 z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów.
Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka.

Uwaga!

Niezłożenie papierowej wersji wniosku (wydrukowanego z systemu lub wypełnionego ręcznie)
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru
w terminie oznacza
, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.

Szkoła będzie przyjmować wnioski w sekretariacie -> I piętro w budynku głównym w godzinach od  7:00 - 15:00
w terminie: od 12 marca 2019 r. od godz. 9:00 do 26 marca 2019 r. do godz. 15:00.
Kolejność złożenia wniosku w szkole nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.

Dnia 16 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego
w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 16 kwietnia 2019 r. od godz. 9:00 do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych
zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli  przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole,
do którego kandydat został zakwalifikowany.

26 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 zostanie podana do publicznej wiadomości
lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
Listy umieszczone zostaną w głównym budynku szkoły.

Powrót