Kącik ekologiczny


                Szanowni Państwo, Mieszkańcy Żernik!

        Zapewne wielokrotnie zdarzało się Wam, wychodząc z domu, czy to na spacer, czy też do pracy, zobaczyć i poczuć wyziewy z komina, któregoś z sąsiadów - może nie tego najbliższego a tego bardziej oddalonego od Waszego domu.
        Jest to efekt spalania w domowych paleniskach różnych śmieci i odpadów, w tym płyt paździerzowych, plastikowych opakowań, gumy, starych butów, czasami drewna z podkładów kolejowych, które nasączone są substancjami ropopochodnymi zabezpieczającymi przed gniciem.

        Niestety, ludzie nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakie za sobą niesie spalanie w domowych piecach takich substancji.

Rada Osiedlowa zajmowała się już w przeszłości tymi sprawami, proszę sprawdzić archiwalne pliki.

Prosimy o zapoznanie się z artykułem dotyczącym tej tematyki, przygotowanym specjalnie dla naszej Rady Osiedla.W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Żernik,  iż obowiązuje ustawowy

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.
Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z  troską o zdrowie i życie mieszkańców naszej Dzielnicy.


 
PAMIĘTAJ !!!  DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI !
 
Czego nie wolno spalać:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • płyt paździerzowych i elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry i plastikowych toreb z polietylenu,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach i pozostałości farb i lakierów,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
 
Co w gospodarstwach domowych można spalać, poza opałem:
 • papier, tekturę i drewno, opakowania z papieru, tektury i drewna
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
 • odpady kory i korka oraz trociny, wióry i ścinki
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.
 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami):
 • art. 71 „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.):
 • art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
  pkt 1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”;
 • art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”.
Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5.000 zł,
a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności
od
3 miesięcy do lat 5.

 
CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:
 • dioksyny i furany powstające w czasie spalania śmieci, nieodwracalnie niszczą zdrowie - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne,
 • związki te, to jedna z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość - ich działanie polega na podstępnym, bo powolnym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych,
 • niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą by zabić człowieka.

        Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.
        Mając na uwadze zdrowie nas wszystkich, Straż Miejska rozpoczęła kontrolę palenisk domowych, zwłaszcza w budynkach z których wydostający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów.
        Funkcjonariusze mogą wejść do budynku, by zweryfikować czym właściciel nieruchomości pali w piecu.
Osoby przyłapane na spalaniu odpadów powinny się liczyć z surowymi sankcjami !!!

WAŻNE TELEFONY:
 
Jeżeli są Państwo świadkami spalania odpadów, mogą Państwo zgłosić ten fakt pod jeden z poniższych numerów:
 • Straż Miejska w Gliwicach                        -tel. 32 231 69 55
 • Komenda Miejska Policji w Gliwicach    -tel. 32 33 69 200
 • Urząd Miejski w Gliwicach - centrala      -tel. 32 231 30 41
 • Wydział Ochrony Środowiska UM           -tel. 32 239 13 02, 32 238 54 45Powrót