Kanalizacja Żernik
– największa inwestycja w dziejach dzielnicy

    Jak wszyscy mieszkańcy naszej dzielnicy doskonale wiedzą, rozpoczyna się największa w powojennej historii Gliwic inwestycja – kanalizacja miasta. Jest to ogromna inwestycja, która swoim zasięgiem obejmie zarówno peryferyjne dzielnice miasta (m. in. Brzezinkę, Żerniki, Łabędy), jak i centrum miasta (Starówkę). W ciągu niecałych trzech lat skanalizowane zostaną tereny zamieszkałe przez kilkadziesiąt tysięcy osób. W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Kanalizacja deszczowa będzie wymagała wybudowania kolektorów o łącznej długości 55 km.
Kanalizacja sanitarna to 95 km nowo budowanych kolektorów podłączonych do centralnej oczyszczalni ścieków za pośrednictwem 8 nowych lokalnych przepompowni. Nadzór nad całością inwestycji sprawować będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Koszt takiej inwestycji to – w przeliczeniu na złotówki - ponad 300 milionów zł. Na tę kwotę składa się dotacja Unii Europejskiej z funduszu ISPA w wysokości ok. 35 milionów euro, kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 15 milionów euro, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki włąsne Gminy Gliwice.

    Kanalizacja Żernik stanowi największe i najdroższe zadanie w ramach kanalizacji Gliwic. Będzie to również największa inwestycja w całej historii Żernik. Budowa kanalizacji dotyczy praktycznie każdego mieszkańca naszej dzielnicy, gdyż obejmie ona teren całych Żernik. Budowa sieci kolektorów pozwoli na podłączenie do kanalizacji zarówno wszystkich istniejących budynków, jak i tych, które zostaną w przyszłości wybudowane. Pozwoli na zlikwidowanie szamb, kosztownych indywidualnych oczyszczalni i nielegalnych podłączeń, a w efekcie – na zlikwidowanie uciązliwego fetoru, będącego utrapieniem naszych mieszkańców. Nareszcie będziemy mogli mieszkać w warunkach godnych mieszkańców dwustutysięcznego miasta w środku Europy w XXI wieku. Zanim jednak to nastąpi, musimy być przygotowani na poważne niedogodności, nieuniknione przy tak gigantycznej inwestycji, które dotkną prawie każdego z nas.
Budowa kolektorów wiąże się przede wszystkim z rozkopaniem prawie wszystkich ulic w naszej dzielnicy. Prace w terenie będą prowadzone równolegle w wielu miejscach, ponieważ czas na wykonanie tego zadania nie jest zbyt długi: wszystkie prace przy kanalizacji (razem z odtworzeniem nawierzchni ulic) muszą zostać wykonane przed końcem 2006 r. Tam, gdzie będzie to możliwe, będą organizowane objazdy. W przypadku odcięcia przez wykopy dojazdu do poszczególnych posesji będziemy się starali zorganizować strzeżone parkingi w pobliżu takich posesji. Rada Osiedlowa jest w stałym kontakcie z Przedsiębiorstem Wodociągów i Kanalizacji, które nadzoruje całość przedsięwzięcia; po wyłonieniu wykonawcy zadania będziemy rónież stale kontaktować się z nim ustalając szczegóły tak, by zminimalizować nieuniknione niedogodności.
    Ze względu na to, że kanalizacja wykonywana jest z pieniędzy publicznych, w tym funduszy unijnych, wykonawcy poszczególnych zadań muszą być wyłaniani w międzynarodowych przetargach. To powoduje, że przed zakończeniem ostatniego przetargu nie jest możliwe dokładne określenie terminu wykonania prac. Jak już Państwo wiecie z biuletynu Stowarzyszenia „Żerniki”, z powodu sprzeciwu dwóch mieszkańców naszej dzielnicy nie można prowadzić prac - zgodnie z założeniami i logiką - na całym terenie dzielnicy. Na skutek ich protestów nie można na razie wykonać kanalizacji w rejonie ulic Domeyki, Strzeleckiego, Chałubińskiego i Grodeckiego. Dlatego kanalizacja Żernik będzie wykonywana w ramach dwóch zadań: zadania „Żerniki” obejmujacego prawie całą dzielnicę z wyłączeniem spornego rejonu oraz zadania „Tarnogórska”, obejmującego ten właśnie rejon. Każde zadanie będzie miało swój własny harmonogram. Jako pierwsze rusza zadanie „Żerniki”. Pod koniec lutego został ogłoszony międzynarodowy przetarg na wykonanie tego zadania. Wykonawca zadania zostanie wyłoniony na początku czerwca.. Jeżeli decyzja komisji przetargowej nie zostanie zaskarżona, to latem powinny się rozpocząć pierwsze prace. W przypadku zadania „Tarnogórska” prowadzone są dopiero prace przygotowujące ofertę przetargową. W tej chwili trudno określić, kiedy zostanie on ogłoszony, a tym bardziej – kiedy rozpoczną się prace w terenie. Nie oznacza to jednak, że kanalizacja tego fragmentu naszej dzielnicy przeciągnie się znacznie, gdyż - jak wspomniałem poprzednio - kanalizacja całego miasta musi zakończyć się do 2006 roku.
    Rada Osiedlowa będzie w stałym kontakcie z wykonawcami obydwu zadań. Będziemy starali się, by Państwo byli na bieżąco informowani o harmonogramie prac. Odbywać się to będzie za pośrednictwem tablic informacyjnych, ustawianych z odpowiednim wyprzedzeniem przez wykonawcę prac w rejonie,  gdzie prace będą prowadzone. Dodatkowo będziemy Państwa informować za pośrednictwem naszego biuletynu, w gablotkach Rady Osiedlowej i na stronie internetowej Rady Osiedlowej. Z punku widzenia mieszkańców kanalizacja składa się z dwóch elementów:
• budowy kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wszystkich ulicach
• podłączenia poszczególnych posesji do wybudowanej sieci.

    Budowa sieci kolektorów finansowana jest w całości z pieniędzy publicznych (funduszy unijnych i z budżetu miasta). Obejmie ona - poza wybudowaniem samych kolektorów - także odtworzenie nawierzchni ulic, które zostaną rozkopane przy budowie kolektorów. Tak więc po latach starań najpóźniej za trzy lata znikną z naszej dzielnicy dziury i wyboje. Jest to ogromna, dodatkowa korzyść z kanalizacji dzielnicy, której nie sposób przecenić. Nie będzie jednak możliwe przy okazji kanalizacji wykonanie oświetlenia ulic, które go dotąd nie posiadają. Rada Osiedlowa będzie pilnować, by wszystkie prace zostały wykonane w sposób właściwy. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał uwagi czy propozycje w tej sprawie – proszę się kontaktować z nami na dyżurach, pocztą elektroniczną lub zwracając się do dowolnego członka Rady Osiedlowej.
    Podłączanie poszczególnych posesji do wybudowanej sieci jest już zadaniem ich właścicieli i nie może być sfinansowanie z pieniędzy gminnych. Wykonanie przyłączy musi być poprzedzone wykonaniem projektu przyłączy przez projektantów, posiadających odpowiednie uprawnienia. Jest to warunek uzyskania zgody na podłączenie swojej posesji do nowej kanalizacji. Ponieważ chodzi tu o indywidualne, prywatne inwestycje, Rada Osiedlowa nie ma prawa zajmować się nimi. Pomocą służy tu Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Żerniki”. Obecnie Stowarzyszenie „Żerniki” pośredniczy w wykonywaniu projektów przyłączy po bardzo niskiej cenie. W przyszłości, jeżeli będzie taka potrzeba, zajmie się pośrednictwem przy budowie przyłączy. Rada Osiedlowa ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem „Żerniki”, by kanalizacja naszej dzielnicy przebiegała sprawnie. Przewidujemy, że po wyłonieniu wykonawcy sieci kanalizacyjnej, a przed rozpoczęciem robót w terenie, zaprosimy Państwa na ogólne zebranie mieszkańców z przedstawicielami wykonawcy oraz  PWiK. O miejscu i terminie zebrania zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem naszego biuletynu i przez gablotki  Rady Osiedlowej.

Tadeusz GrabowieckiPowrót