Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Żerniki"


     Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Żerniki”
zostało zarejestrowane w czerwcu 2003 r.
     jako organizacja niedochodowa.


Celem Stowarzyszenia – jak mówi jego statut - jest:

   • podejmowanie działań proekologicznych na terenie dzielnicy, w tym udział w rozwiązaniu problemu
      kanalizacji oraz innych przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną,

   • promowanie i inicjowanie aktywności kulturalnej i sportowej w oparciu o istniejącą bazę,
   • upowszechnianie, tworzenie i ochrona wartości kulturowych i miejscowej tradycji,
   • działalność na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnej,
   • rozwijanie form kształcenia ustawicznego.

Cele te zamierzamy osiągnąć poprzez:
   • organizowanie i zapewnienie udziału własnego w pracach zmierzających do pełnej realizacji zadań
      wynikających z rozwiązania problemu kanalizacji Dzielnicy,

   • wspieranie i pomoc w rozwoju pozostałej infrastruktury lokalnej (Internet, telewizja kablowa itp.),
   • organizowanie imprez artystycznych i sportowych,
   • prowadzenie i organizowanie amatorskich form aktywności sportowej i rekreacyjnej dla młodzieży
     i dorosłych,

   • aktywizację amatorskiego ruchu artystycznego,
   • organizowanie kursów i szkoleń,
   • współpracę z organizacjami kulturalnymi i sportowymi w kraju i za granicą oraz z władzami samorządowymi.


Powrót