Strona informacyjna Rady Osiedla Żerniki
Podsumowanie działalności
Rady Osiedla Żerniki i Rady Dzielnicy Żerniki za 2020 rok.


            Rok 2020 był drugim rokiem działalności Rady Dzielnicy w aktualnym składzie, który podaję poniżej:

Funkcja w Radzie Dzielnicy Imię Nazwisko
Przewodniczący Rady Dzielnicy Kajetan Gornig
Z-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Grzegorz Jasik
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stanisław Franiel
Z-ca  Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Mariola Bucher
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Renata Koszorz

W roku 2020, ze względu na pandemię, działalność Rady Dzielnicy Żerniki została w znacznym stopniu ograniczona,
w tym czasie zajmowaliśmy się między innymi następującymi sprawami:
25.01.2020 r. Skierowaliśmy prośbę do Prezydenta Miasta o powołanie Rady ds. Poprawy Jakości Powietrza w Gliwicach i nadanie stosownych uprawnień Straży Miejskiej
12.02.2020 r. Przedstawiliśmy Prezydentowi Miasta Gliwice propozycje personalne składu Rady Czystego Powietrza 
17.03.2020 r. Prezydent Miasta Gliwice poinformował nas, że w ramach Rady Miasta Gliwice funkcjonuje m.in. Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Rada Czystego Powietrza powinna funkcjonować w porozumieniu z tą Komisją.
15.02.2020 r. Poprosiliśmy o pomoc w ochronieniu lasów wokół Żernik przed całkowitą wycinką wszystkich Parlamentarzystów wybranych z Okręgu Wyborczego w Gliwicach.
Listy o identycznej treści trafiły do skrytek pocztowych następujących Parlamentarzystów (w kolejności alfabetycznej):
Poseł na Sejm RP - Bożena Borys-Szopa,
Poseł na Sejm RP - Barbara Dziuk,
Poseł na Sejm RP - Tomasz Głogowski,
Poseł na Sejm RP - Marta Golbik,
Poseł na Sejm RP - Jarosław Gonciarz,
Poseł na Sejm RP - Wanda Nowicka,
Poseł na Sejm RP - Tomasz Olichwer,
Poseł na Sejm RP - Wojciech Szarama,
Poseł na Sejm RP - Krystyna Szumilas,
oraz
Senator RP - Zygmunt Frankiewicz
.
04.03.2020 r. Nadeszła odpowiedź Posła na Sejm RP - Tomasza Głogowskiego, był to list Pana Posła do Dyrektora RDLP w Katowicach
13.03.2020 r. Senator Zygmunt Frankiewicz na posiedzeniu Senatu złożył oświadczenie skierowane do Ministra Środowiska w sprawie wycinki żernickich lasów.
Odpowiedź Ministra Środowiska Michała Wosia na zapytanie Senatora Zygmunta Frankiewicza z dnia 13 marca br. została przekazana dopiero w lipcu 2020 roku Marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu.
05.06.2020 r. Nadeszła odpowiedź Pana Posła Jarosława Gonciarza na nasz apel o pomoc w ochronie naszych lasów: żernickiego i łabędzkiego, Pan Poseł dołączył do odpowiedzi pismo otrzymane od Dyrektora Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, datowane na 1 czerwca 2020 r.
01.07.2020 r. Nadeszła odpowiedź Ministra Środowiska na interpelację Posłanki Wandy Nowickiej z dnia 26 lutego 2020 r.
17.02.2020 r. Do Dyrekcji Okręgu Poczty Polskiej w Katowicach skierowaliśmy prośbę o przystosowanie Urzędu Pocztowego Gliwice-5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych
20.02.2020 r. Otrzymaliśmy odpowiedź z Dyrekcji Okręgu Poczty Polskiej, że nie będzie poręczy ani podjazdu dla niepełnosprawnych - Poczta Polska odmówiła wykonania takich usprawnień.
20.02.2020 r. Do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych skierowaliśmy prośbę o przywrócenie kosza na odpadki w rejonie ulic Olszewskiego i Granicznej
03.03.2020 r. Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych poinformował nas, że kosze na powrót znalazły się przy ul. Olszewskiego
25.05.2020 r. do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach skierowaliśmy prośbę o wyznaczenie tymczasowego przejścia dla pieszych przy ul. Tarnogórskiej, w rejonie wylotu ul. Tony Halika obok nr. 241.
18.06.2020 r. Zarząd Dróg Miejskich poinformował nas, że przejście na ul. Tarnogórskiej zostanie wybudowane, razem z ulicą łączącą ul. Grodeckiego z ul. Tarnogórską, w 2021 roku.
08.06.2020 r. do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach skierowaliśmy pismo z prośbą o informacje o realizacji naszych postulatów zawartych w piśmie z 22.09.2019 r.
10.07.2020 r. poinformowano nas, że wyjazd z ul. Kuźnickiej został wyprofilowany a wykonanie oznakowania poziomego zostanie wykonane w późniejszym terminie
08.06.2020 r. do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach skierowaliśmy prośbę o informacje o realizacji naszych postulatów zawartych w piśmie z 07.10.2019 r.
17.06.2020 r. MZUK poinformował nas, że tablice z regulaminem zostaną ustawione po 22.06.2020 r., natomiast nasadzenia drzew będą realizowane dopiero na jesień 2021 roku.
18.08.2020 r. z MZUK dotarła informacja, że nowy chodnik do Szkoły nr 13, od strony ul. Żernickiej, będzie możliwy do wykonania dopiero po zakończeniu budowy drogi dojazdowej do posesji.
22.06.2020 r. z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego, że pomiary hałasu od Autostrady A1 zostały przesunięte na później - mają być wykonane do końca 2020!
19.03.2020 r. z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dostaliśmy informację, że jest zgoda na wykonanie poręczy przy Poczcie
29.06.2020 r.  Zarząd Budynków Miejskich w Gliwicach przekazał decyzję o montażu poręczy przy wejściu do lokalu Poczty Polskiej przy ul. Tarnogórskiej 231
05.07.2020 r. przekazaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich prośbę mieszkańców o oznakowanie nowych ulic w naszej Dzielnicy. 
05.08.2020 r. w Wydziale Kultury i Promocji Miasta zgłosiliśmy Dzielnicę Żerniki do programu „EtnoPolska 2020”
2.09.2020 r. wystosowaliśmy podziękowania dla MZUK za przygotowanie terenu przed Wystawą plenerową „EtnoPolska 2020”.
07.08.2020 r. do ZDM skierowaliśmy prośbę mieszkańców o oznakowanie ulic z bocznymi odnogami w naszej Dzielnicy.
31.08.2020 r.  Niestety, z Zarządu Dróg Miejskich otrzymaliśmy informację, że proponowanego przez nas oznakowania numeracji odnóg ulic (bocznych) nie będzie.
13.08.2020 r. Wydział Geodezji i Kartografii UM w Gliwicach poinformował o nowej ulicy w Żernikach
12.09.2020 r. do ZDM zwróciliśmy się z prośbą ustawienie lustra ułatwiającego wjazd w ul. Mazowiecką z ul. Warmińskiej
21.09.2020 r. ZDM poinformował, że lustro na ul. Mazowieckiej zostanie ustawione, a uschnięte drzewo za jakiś czas wycięte! 
19.09.2020 r. Ponowiliśmy prośbę mieszkańców o oznakowanie ulic z bocznymi odnogami w naszej Dzielnicy.
19.10.2020 r. Niestety, ZDM ponownie odrzucił nasze propozycje dotyczące oznakowania odnóg ulic głównych.
03.10.2020 r. Prośba mieszkańców do Zarządu Dróg Miejskich o dodatkowe oznakowanie ulic liczbą 30 wymalowaną na wjeździe w ulicę z ograniczeniem szybkości.
16.10.2020 r. Niestety, ZDM nie widzi potrzeby oznakowania ulic dodatkowymi znakami poziomymi 30!

Budżet Obywatelski
  
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2020 roku Rada Dzielnicy kontynuowała propagowanie idei Budżetu Obywatelskiego - sprawy związane z Budżetem Obywatelskim były szeroko omawiane na stronie internetowej Dzielnicy.
        W roku 2020 zostało zgłoszonych 18 wniosków, a pozytywną weryfikację przeszły jedynie 2.  Niestety, liczba zgłoszonych wniosków dotyczących tego samego zadania nie przekłada się automatycznie na możliwości realizacji takiego wniosku. Dotyczy to zadania mającego na celu budowę chodnika wzdłuż ul. Strzeleckiego - do tego zadania zgłoszono aż 14 niemal jednobrzmiących wniosków, jednak nikt nie zadał sobie trudu oszacowania kosztów takiego zadania, a przekraczało ono cały budżet dla naszej Dzielnicy o ponad 100%!

 1. Wniosek nr 23 na 2021 - Rada Dzielnicy proponuje rozbudować Strefę aktywnej rekreacji, która zlokalizowana jest pomiędzy terenem kościelnym a boiskiem do piłki nożnej przy ul. Żernickiej, o miejsce o charakterze sprawnościowym dla młodzieży powyżej 14 roku życia z elementami siłowni zewnętrznej typu "Kalistenika".
  Byłoby to miejsce ściśle powiązane z wybudowanym już torem dla rolkarzy i wrotkarzy, który powstał dzięki GBO z roku 2018. 
 2. Wniosek nr 195 na 2021 - Wnioskodawca proponuje rozbudowę pierwszej siłowni zbudowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego z roku 2016 mieszczącej się przy ul. Domeyki o trzy dodatkowe podwójne urządzenia, takie jak:
  prasa nożna + drabinki,
  rower + jeździec oraz
  wioślarz + narciarz. Ponadto zainstalowany byłby jeszcze stół do gry w szachy i tzw. chińczyka.
      1. Rozbudowa Strefy aktywnej rekreacji - "Kalistenika" - zadanie uzyskało 329 głosów.
    2. Modernizacja siłowni zewnętrznej przy ul. Domeyki  - zadanie uzyskało 181 głosów.
 
      
W roku 2020 pula pieniędzy przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego w Żernikach wynosiła 198.000,- zł.

Biuletyny Rady Dzielnicy

        W roku 2020, ze względu na pandemię, zostały wydane i rozkolportowane tylko 2 numery Biuletynu Rady Dzielnicy.
Biuletyny miały nakład 1200 egzemplarzy.
Biuletyn wydawany jest na białym, błyszczącym papierze formatu A4 i zawiera 4 strony kolorowego druku.
W Biuletynie poruszane są najważniejsze sprawy dotyczące Dzielnicy i Miasta, są także szpalty przeznaczone dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Żerniki", naszej Szkoły i Klubu Seniora.

Imprezy w Żernikach

        Niestety w roku 2020, ze względu na panującą pandemię, zostały odwołane wszystkie cykliczne imprezy odbywające się w Żernikach. Nie odbyły się, ani coroczny Festyn Świętojański, ani mające wieloletnią tradycję, Dożynki.
      Jedynym wydarzeniem kulturalnym o charakterze religijnym, jakie udało się zorganizować w dniu 12 stycznia 2020 r. w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela, był koncert kolęd w wykonaniu Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej, którym dyrygowała prof. Krystyna Krzyżanowska - Łoboda. 

Rada Dzielnicy wspomogła finansowo:
 • Seniorów z Dzielnicy - na bezpłatne zajęcia gimnastyczne z instruktorem, w sali gimnastycznej naszej Szkoły - pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie całego cyklu spotkań, w pewnym momencie zajęcia musiały zostać zawieszone.

Lokal Rady Dzielnicy
  
        Od 2016 roku użytkujemy lokal po byłej bibliotece, przy ul. Warmińskiej 8. Aktualnie w lokalu Rady Osiedla mogą odbywać się zarówno zebrania Rady Dzielnicy, jak i Klubu Seniora, Grupy Antysmogowej, ale także zebrania z udziałem mieszkańców w sprawach dotyczących naszej Dzielnicy.
Ma w nim również siedzibę nasza drużyna harcerska - Szczep "Żeremia".
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Stanisław Franiel               
Powrót